ZAKRES ZASTOSOWANIA I DEFINICJE
§ 1

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady świadczenia usług w zakresie wywozu odpadów budowlanych oraz ma zastosowanie do wszystkich umów w przedmiocie wywozu odpadów od zawartych dnia 01 stycznia 2023 z Zleceniobiorcą – Przedsiębiorstwem Usług Miejskich PUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a Zleceniodawcą.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

3. PUM sp. z o.o. – należy przez to rozumieć Zakład Usług Komunalnych mieszczący się w Grudziądzu przy ul. Konarskiego 41 należący do  Przedsiębiorstwa Usług Miejskich PUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu  ul. Cegielniana 4, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Toruniu, POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW pod numerem 0000137527, NIP: 8760203776, REGON: 870004168;

4. Zleceniodawcy – należy przez to rozumieć – podmiot, z którym została zawarta umowa w zakresie wywozu odpadów budowlanych;

5. Stronach – należy przez to rozumieć – podmioty zawierające Umowę, tj. PUM Sp. z. o. o.  i Zleceniodawcę;

6. Umowie – należy przez to rozumieć – stosunek prawny łączący Strony, uregulowany postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dokumentem zatytułowanym „Umowa” i/lub dokumentem zatytułowanym „Zlecenie”;

7. Kontenerze – należy przez to rozumieć – kontener na odpady poremontowe, czysty gruz lub wielkogabarytowe o pojemności 0,5 m3, 1,0 m3, 4,5 m3, 7,0 m3, 8,0 m3, 10 – 12 m3 stanowiący własność PUM Sp. z o.o.

8. Big Bagi – należy przez to rozumieć worki na odpady poremontowe, czysty gruz o pojemności 0,5 m3 i 1,0 m3

9. Cenniku – należy przez to rozumieć wykaz aktualnie obowiązujących cen za jednorazowy wywóz kontenera, zamieszczony na stronie internetowej www.pum.pl

10. Ilekroć w niniejszym Regulaminie zawarte są określenia zdefiniowane w ustawie o odpadach, oznaczają one to co wynika z jej treści. W przypadku braku definicji legalnej danego pojęcia, w przypadku wątpliwości interpretacyjnych, przyjmuje się jego znaczenie potoczne.

PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY
§ 2

1. Przedmiotem współpracy między Stronami jest odpłatna usługa w zakresie wywozu odpadów poremontowe, czysty gruz lub wielkogabarytowe, w ramach której PUM Sp. z o.o. zobowiązuje się do podstawienia i udostępnienia kontenera lub worka typu Big Bag przez okres do 7 dni kalendarzowych w miejscu, o którym mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.

2. W ramach usługi określonej w ust. 1 PUM Sp. z o. o.  zobowiązany jest do odbioru kontenera wraz z wywozem odpadów w nim zgromadzonych z miejsca, o którym mowa w § 3 niniejszego Regulaminu do miejsca ich magazynowania lub składowania, unieszkodliwiania lub odzysku, z wyłączeniem odpadów określonych w § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

3. Zleceniodawca zobowiązuje się do używania kontenera zgodnie z przeznaczeniem.

 • Do kontenera przeznaczonego na gruz można wrzucać: odpady betonu oraz gruz betonowy, gruz ceglany, gazobeton (suporeks), dachówkę, ziemię, kamienie, odpady z materiałów ceramicznych itp.
 • Do kontenera na odpady poremontowe można wrzucać odpady powstałe podczas remontu z wyłączeniem gruzu, np.: elementy wyposażenia łazienki (umywalka, sedes), listwy wykończeniowe, opakowania po materiałach budowlanych, tapety, okleiny, drewno.
 • Zakaz wrzucania do kontenera: odpadów niebezpiecznych, opakowań po klejach, rozpuszczalnikach, farbach, piankach i silikonach; elektrosprzętu, baterii i akumulatorów, substancji toksycznych lub żrących, styropianu, wełny mineralnej, papy, opon oraz odpadów mogących uszkodzić kontener.
 • Kontener można załadować do wysokości burty. Przepełnienie kontenera w stopniu uniemożliwiającym odbiór powoduje wstrzymanie odbioru do czasu usunięcia przez Zleceniodawcę nadwyżki.
 1. W przypadku przetrzymania kontenera powyżej 7 dni od dnia jego dostarczenia, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty dodatkowej opłaty w wysokości 50,00 złotych brutto (w tym VAT 23%) za każdy dzień przetrzymania powyżej tego terminu. Wynagrodzenie za przetrzymanie kontenera powyżej określonego terminu stanowi odrębną należność od ceny usługi i podlega natychmiastowej zapłacie. Zleceniodawca zobowiązany jest do uiszczenia tych opłat na żądanie Zleceniobiorcy, przelewem na konto, w kasie lub kartą w BOK przy ul. Konarskiego 41 względnie jako produkt w sklepie internetowym.
 2. Masa odpadów w kontenerach typu KP-7, ZW-8 (10-12) nie może być większa niż 1,6 Mg. W przypadku przekroczenia stosuje się dopłatę za masę odpadu powyżej 1,6 Mg w wysokości 750,00 zł brutto za 1 Mg, opłata liczona jest jako 75,00 zł za każde rozpoczęte 0,1 Mg (100 kg)
 3. W przypadku znaczącego przekroczenia wagi kontenera po stronie Zleceniodawcy leży obowiązek jego rozładunku. Za znaczące przeładowanie kontenera traktuje się umieszczenie w nim odpadów powyżej 4,5 ton. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekroczenie wagi kontenera oraz wszelkie koszty związane z jego rozładunkiem i ponownym załadowaniem.
 4. W przypadku napełnienia kontenera odpadami innymi niż deklarowane, Zleceniodawca zostanie dodatkowo obciążony kosztami utylizacji całości masy odpadu.

MIEJSCE PODSTAWIENIA I ODBIORU KONTENERA
§ 3

1. Miejscem podstawienia kontenera i odbioru odpadów w nim zebranych jest część nieruchomości gruntowej, wskazanej przez zleceniobiorcę w umowie i/lub zleceniu.

2. Kontener zostanie ustawiony w miejscu widocznym, trwale wyodrębnionym, na wyrównanej i utwardzonej powierzchni, umożliwiającym wjazd pojazdu w celu rozładowania kontenera i późniejszy jego odbiór.

3. Zleceniodawca powinien dysponować tytułem prawnym do miejsca podstawienia i odbioru kontenera i zobowiązany jest do jego udostępnienia na czas wykonania umowy. W przypadku wyznaczenia Zleceniobiorcy  miejsca do podstawienia i odbioru kontenera na terenie drogi publicznej, chodnika położonego wzdłuż nieruchomości lub na terenie prywatnym, Zleceniodawca obowiązany jest uzyskać wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami stosowne pozwolenie oraz ponosić wszelkie koszty z tym związane. Skutki prawne wynikające z niedopełnienia obowiązków wynikających z niniejszego ustępu obciążają wyłącznie Zleceniodawcę.

4. Zleceniodawca zobowiązuje się utrzymać miejsce podstawienia i odbioru kontenera oraz drogę dojazdową w takim stanie, aby możliwy był wjazd i wyjazd samochodu specjalistycznego służącego do odbioru odpadów oraz aby zapewniona została możliwość swobodnego dostępu do kontenera w sposób umożliwiający jego załadunek na naczepę samochodu specjalistycznego.

5. Utrzymanie miejsca podstawienia i odbioru oraz drogi dojazdowej, o których mowa w ust. 4 polega w szczególności na:

 1. zapewnieniu odśnieżenia;
 2. zapewnieniu ewentualnego odgruzowania;
 3. utwardzeniu w razie konieczności;
 4. usunięciu ewentualnych innych przeszkód fizycznych, w tym zaparkowanych wokół kontenerów samochodów;
 5. usunięciu ewentualnych przeszkód prawnych

6. W przypadku niewypełnienia przez Zleceniodawcę obowiązku określonego w ust. 4 i 5. w wyniku którego nie ma możliwości przejazdu samochodu specjalistycznego lub nie ma możliwości załadunku odpadów do pojazdu, usługę określoną w § 2 niniejszego Regulaminu, uważa się za wykonaną i w pełni odpłatną, a ponadto upoważnia to PUM sp. z o.o. do obciążenia Zleceniodawcy dodatkowymi kosztami zgodnie z aktualnym Cennikiem.

7. Każda nieudana próba zabrania kontenera z odpadami przez Zleceniobiorcę, z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, Zleceniodawca zapłaci opłatę 350,00 zł brutto. Po nieudanej próbie zabrania kontenera, kolejna próba zostanie podjęta po wniesieniu opłaty, z uwzględnieniem opłat za przetrzymanie kontenera określonych w §2 ust. 3.1  Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z nieudaną próbą zabrania kontenera, w tym kosztów wynajmu dodatkowych pojazdów lub usług transportowych.

KONTENER NA ODPADY
§  4

1. W celu należytego wykonania umowy PUM Sp. z o.o.  zobowiązuje się dostarczyć i udostępnić Zamawiającemu na czas wykonywania umowy kontener na odpady poremontowe, czysty gruz lub wielkogabarytowe.

2. Podstawienie kontenera można zlecić osobiście, za okazaniem dowodu tożsamości. Warunkiem realizacji zlecenia jest wcześniejsze wniesienie opłaty w kasie przy ul. Cegielnianej 4, przelewem bankowym lub kartą w biurze ZUK przy ul. Konarskiego 41.

3. Możliwe jest również zamówienie kontenera przez sklep internetowy. W tym celu należy wypełnić formularz zamówienia na stronie internetowej firmy, wybrać rodzaj kontenera oraz określić datę i miejsce dostawy. Płatność online odbywa się poprzez platformę Przelewy24, a potwierdzenie transakcji jest przesyłane na podany w zamówieniu adres e-mail.

4. Aby wynająć kontener online, należy zaakceptować ten regulamin oraz podać swoje dane osobowe i adresowe niezbędne do wykonania usługi. Należy również określić dokładne wymiary i rodzaj odpadów, które mają zostać umieszczone w kontenerze.

5. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego miejsca do umieszczenia kontenera oraz do przestrzegania zasad dotyczących jego wypełniania i transportu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Zleceniobiorca powinien skontaktować się z pracownikami firmy, którzy udzielą wszelkich niezbędnych informacji.

6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, firma zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych. 

7. W przypadku wynajmu kontenera przez przedsiębiorcę, Zleceniodawca jest zobowiązany do podania numeru BDO. 2. Przedsiębiorca wynajmujący kontener zobowiązany jest do każdorazowego przygotowania karty przekazania odpadu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. W przypadku braku możliwości przygotowania karty przekazania odpadu przez przedsiębiorcę, PUM może wystawić kartę przekazania odpadu w imieniu przedsiębiorcy po uprzednim udostępnieniu Client ID i Client Secret w portalu BDO. Opłata za przygotowanie karty wynosi 150,00 złotych brutto od jednego dokumentu i zostanie doliczona do końcowej kwoty do zapłaty za usługi związane z wynajmem kontenera.
 2. Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z przepisami przygotowanie karty przekazania odpadu oraz za poprawność podanych danych, w tym numeru BDO.

8.Termin realizacji zamówienia zależy od dostępności kontenerów i ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą.

9. Zleceniodawca zobowiązuje się przestrzegać norm objętościowych udostępnionych mu kontenerów, tj. w szczególności nie przepełniać kontenerów odpadami. Przepełnienie kontenera w sposób uniemożliwiający jego odbiór spowoduje wstrzymanie wywozu do czasu zapewnienia stosownych norm objętościowych, a ponadto upoważnia PUM Sp. z o.o.  do obciążenia Zleceniodawcy dodatkowymi kosztami zgodnie z aktualnym Cennikiem.

10. PUM Sp. z o. o.  zobowiązany jest do odbioru wyłącznie odpadów poremontowych, czystego gruz lub wielkogabarytowych określonych w umowie i/lub zleceniu.

11. PUM Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do odbioru innych odpadów niż określone w ust. 1 , w szczególności do odbioru odpadów niebezpiecznych (przede wszystkim: azbestu i eternitu, przeterminowanych lekarstw).

12. Warunki zagospodarowania pozostałych odpadów będą każdorazowo ustalane indywidualnie ze Zleceniodawcą zgodnie z cennikiem Zleceniobiorcy np. wełna mineralna, styropian, papa itd.

13. W przypadku napełnienia kontenera odpadami, o których mowa w ust. 11 Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej obliczonej jako iloczyn stawki 3000,00 zł netto (słownie: trzy tysiące złotych netto) za tonę i masy wszystkich odpadów znajdujących się w kontenerze oraz do pokrycia kosztów ich utylizacji stanowiących iloczyn stawki za utylizację i całkowitej masy odpadów. W przypadku napełnienia kontenera kilkoma rodzajami takich odpadów koszt utylizacji zostanie ustalony w oparciu o najwyższą stawkę jaka jest przewidziana dla jednego z odpadów.

14. W przypadku napełnienia kontenera odpadami, o których mowa w ust. 11, PUM Sp. z o.o. uprawniona jest do odmowy odbioru odpadów, zachowując prawo do żądania kary umownej określonej w ust. 13.

15. Spółce PUM  przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej określonej w ust. 11 na zasadach ogólnych.

16. Klasyfikacja odpadów zostanie przeprowadzona przez PUM Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów oraz procedurą klasyfikacji odpadów PUM – na co Zleceniodawca wyraża zgodę w niniejszym zleceniu.

17. Zleceniodawca odpowiada za prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem użycie kontenera. W przypadku zniszczeń mechanicznych, zmiany koloru lub zabrudzenia kontenera przekraczających normalną i prawidłową eksploatację, Zleceniodawca zostanie obciążony dodatkowymi kosztami, w szczególności kosztami naprawy bądź zakupu nowego kontenera. Zleceniodawca jest również odpowiedzialny za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek nieprawidłowej eksploatacji kontenerów przez Zleceniodawcę.

18. Zleceniodawca odpowiada za zgromadzone w kontenerze odpady do czasu przekazania ich PUM Sp. z o.o.

19. Zleceniodawca nie może użytkować kontenerów udostępnionych mu przez Zleceniobiorcę w innymi miejscu określonym zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

20. PUM Sp. z o. o.  jest uprawniona do odmowy podstawienia i udostępnienia kontenera w miejscu określonym zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu, jeżeli stwierdzi, że stwarzałoby to zagrożenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa osób trzecich lub zagrożenie dla ruchu drogowego.

SPOSÓB WYKONANIA USŁUGI
§ 5

1. PUM Sp. z o. o.  przystępuje do wykonania usługi (podstawienia pustego kontenera zgodnego z zamówieniem) w terminie do 3 dni roboczych (są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w tygodniu, które sąd dniami wolnym) od wpłaty i zaksięgowania na koncie PUM pełnej płatności za zamówiony kontener od dnia otrzymania zlecenia od Zleceniodawcy zawierającego w szczególności informację o miejscu podstawienia kontenera, rodzaju odpadów budowlanych jakie Zleceniodawca chce umieścić w kontenerze oraz terminie odbioru kontenera wraz z dowodem potwierdzającym zapłatę.

1.1 Zleceniodawca może mienić deklarowany termin odbioru kontenera, w przypadku planowanego skrócenia informuje o tym w formie email najpóźniej w dniu poprzedzającym nowy planowany termin odbioru, w przypadku chęci wydłużenia terminu, najpóźniej w dniu poprzedzającym planowany odbiór, z uwzględnieniem zasad płatności określonych w §2 ust. 3.1

1.2 W przypadku deklarowania chęci skrócenia okresu wynajmowania kontenera, Zleceniobiorca ma prawo odmówić wcześniejszego odbioru jeśli koliguje mu to z wcześniej zaplanowanymi pracami.

2. PUM odbiera i transportuje kontener z odpadami za pomocą specjalistycznych środków transportu. W chwili odbioru odpadu PUM Sp. z o.o.  staje się posiadaczem odpadu w rozumieniu Ustawy o odpadach.

3. W chwili odbioru odpadów Zleceniobiorca obowiązany jest czytelnie podpisać Zlecenie potwierdzające wykonanie usługi przez PUM Sp. z o.o.  lub poprawnie przeprowadzić proces zakupu poprzez formularz zamówień kontenera na stronie www.pum.pl

4. Niezłożenie zastrzeżeń co do jakości wykonanej usługi przez PUM Sp. z o. o.  w terminie 2 dni od dnia odbioru – Zleceniodawca traktuje usługę jako prawidłowo wykonaną oraz akceptuje należność.

5. Usługi wykonywane są na terenie miasta Grudziądza oraz ościennych gminach (za wcześniejszą zgodą wykonania usługi)

PŁATNOŚĆ
§ 6

1. Za wykonane usługi Spółce PUM przysługuje wynagrodzenie zgodnie z aktualnym Cennikiem.

2. Koszt odbioru kontenera na terenie miasta Grudziądza jest wliczony w cenę podstawienia kontenera. Poza granicami miasta doliczona zostaje opłata za transport uzgadniana indywidualnie.

3. PUM wystawi Zleceniodawcy fakturę VAT za wykonaną usługę lub paragon. Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo z góry chyba, że strony postanowią inaczej. 

4. Klient wynajmujący kontener lub worek typu Big Bag online akceptuje otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej na wskazany przez siebie adres e-mail. Faktury w formie elektronicznej będą posiadać takie same dane jak faktury w formie tradycyjnej i będą równoważne z nimi w rozumieniu przepisów prawa.

5. W przypadku zakupu poprzez stronę internetową www.pum.pl oraz opłacenia za dany kontener i odpad pobierana jest opłata stała z góry ustalona do 1t. Po odebraniu kontenera od Zleceniodawcy odpad jest poddawany kontroli wagowej. W przypadku, gdy waga zostanie przekroczona zostanie naliczona odpowiednia dopłata wynikająca z cennika. Do faktury zostanie dołączony kwit wagowy.

Zleceniodawca składając zlecenie PUM Sp. z o.o.  równocześnie oświadcza, iż zapoznał się z warunkami płatności i w pełni je akceptuje.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW
§ 7

1. W przypadku sporów związanych z realizacją umowy Strony obowiązują rozwiązać je w sposób polubowny.

2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, których nie uda się rozstrzygnąć w sposób określony w ust. 1, będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby PUM Sp. z o.o.

PRZEPISY KOŃCOWE
§ 8

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego

2. Niniejszy Regulamin stanowi część umowy zawieranej ze Spółką PUM.

3. Zawierając umowę lub zlecenie z PUM sp. z o.o.  Zleceniodawca godzi się na stosowanie względem niego postanowień powyższego Regulaminu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

5. Regulamin w wersji papierowej dostępny jest do wglądu w siedzibie PUM Sp. z o.o.  w Grudziądzu,  przy ul. Cegielnianej 4 oraz w Zakładzie Usług Komunalnych ZUK przy ul. Konarskiego 41 w Grudziądzu .